Basics
Основи
Traveling
Пътуване
Hotel
Хотел
Local transport
Местен транспорт
Sightseeing
Разглеждане на забележителности
Bank
Банката
Communication means
Средства за комуникации
In the restaurant
В ресторанта
Food/Drinks
Храна/Напитки
Shopping
На пазар
Repairs/Laundry
Поправки/Пране
Sport/Leisure
Спорт/Почивка
Health/Drugstore
Здраве/Аптека
Beauty Care
Грижи за красотата
Calling for police
Викане на полицията

I have read and understood the privacy policy and agree to it. *